Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Opblaaspaleis

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opblaaspaleis verhuurde artikelen en tussen hem en de wederpartij gesloten huurovereenkomsten. De wederpartij ten aanzien van dergelijke aanbiedingen en overeenkomsten wordt hierna steeds ‘huurder’ genoemd. Toepassing van door de huurder ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor afwijkende afspraken is een schriftelijke bevestiging nodig vanuit het Opblaaspaleis.
 2. De prijzen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen. De prijzen van de artikelen die kunnen worden gehuurd, vindt de huurder op de website van het Opblaaspaleis: www.opblaaspaleis.nl.
 3. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van het Opblaaspaleis of (begin van) feitelijke uitvoering door Opblaaspaleis van de verhuur.
 4. Huurder, of diens gemachtigde, is verplicht, op aangeven van Opblaaspaleis, bij aflevering van het verhuurde te tekenen voor ontvangst. Het te tekenen formulier (akkoordverklaring) wordt verstrekt door het Opblaaspaleis. Tegelijkertijd geeft huurder via akkoord van dit formulier aan toezicht te houden op het juiste gebruik van springkussen en/of opblaaspop. 
 5. Tenzij anders is overeengekomen is Opblaaspaleis gehouden haar aanbieding gedurende 30 dagen gestand te doen.
 6. De door Opblaaspaleis opgegeven prijzen luiden in euro’s exclusief 21% BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven. 
 7. Betaling van de factuur dient te geschieden via storting of overschrijving op de bankrekening van Opblaaspaleis, uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 8. Indien huurder, of diens gemachtigde, het aan het Opblaaspaleis toekomende bedrag niet binnen de in deze leverings- en betalingsvoorwaarden gestelde termijn voldoet – is huurder, of diens gemachtigde daarover de wettelijke rente verschuldigd, geldend op het moment waarop huurder, of diens gemachtigde – in verzuim raakt.
 9. Na het sluiten van de overeenkomst is het Opblaaspaleis gerechtigd om van de huurder genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 10. Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert huurder in verzuim en is het Opblaaspaleis bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder, tenzij het Opblaaspaleis verkiest om deze kosten forfaitair (volgens een vastgestelde norm financieel) te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
 11. Een door huurder gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 12. Annulering van de overeenkomst door huurder is mogelijk tot 7 (zeven) dagen voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Ingeval van tijdige annulering (zeven dagen voor het evenement of activiteit) is huurder 75 % van de overeengekomen prijs inclusief kilometervergoeding, personeelskosten en BTW verschuldigd. Bij niet-tijdige annulering blijft de volledige prijs verschuldigd. Deze voorwaarde geldt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 13. De verhuurde objecten blijven eigendom van het Opblaaspaleis en mogen niet worden onderverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van het Opblaaspaleis.
 14. Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan, dat het Opblaaspaleis, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter instructie en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht. 35 euro per uur exclusief btw. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de instructie en bewaking van het verhuurde. Zoals eerder genoemd zal huurder een akkoordverklaring tekenen en verantwoordelijk zijn voor instructie en bewaking van het verhuurde.
 15. In geval van onbegeleid verhuren is de huurder gehouden om het verhuurde voorafgaand aan de ingebruikneming en/of installatie te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen. Eventuele gebreken en/of beschadigingen dienen terstond aan het Opblaaspaleis kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de huurder geacht wordt het verhuurde zonder gebreken en beschadigingen te hebben ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de van het verhuurde geconstateerde gebreken en/of beschadigingen.
 16. Per attractie dient er constant toezicht aanwezig te zijn van minimaal 18 jaar oud.
 17. De huurder is verplicht het verhuurde te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het verhuurde zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De huurder dient als een goed huisvader voor het verhuurde zorg te dragen. Het verhuurde dient door huurder aan het Opblaaspaleis, in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is zoals bedoeld in artikel 15, te worden opgeleverd bij ophaling door het Opblaaspaleis.
 18. Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van het Opblaaspaleis geen bewerkingen worden verricht, zoals schilderen, zagen, lassen, spijkeren, verplaatsen enzovoorts. Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en het Opblaaspaleis hiervan schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan het Opblaaspaleis te vergoeden. Indien door deze schade het Opblaaspaleis zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
 19. Indien het verhuurde per dag is verhuurd, wordt een nieuwe dag huur in rekening gebracht, indien het verhuurde niet des avonds voor vier en twintig uur terug is gebracht op de daartoe door de verhuurder aangegeven plaats of zoveel eerder als overeengekomen is. Bij langer gebruik van het verhuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht. De huurder kan uit het bovenstaande niet afleiden, dat een eenzijdige verlenging van de huurovereenkomst is toegestaan.
 20. Tijdsduur: Medewerkers van het Opblaaspaleis zijn volgens een in het contract bepaalde tijdsduur aanwezig. Dit is de aanwezigheidstijd inclusief de gebruikelijke pauzes en exclusief de op- en afbouwtijden. Extra werktijd wordt per persoon per uur in rekening gebracht.
 21. Plaatsing: De vernoemde prijs op het contract geldt bij normale aan- en afvoer situaties via de begane grond. Bij aan- en afvoer via trap(pen) en/of (lift)en worden extra personele kosten in rekening gebracht.
 22. Gedrag aansprakelijkheid: Als het gedrag van huurder of diens gasten er toe leidt dat de medewerker van diensten zijn werk niet naar behoren kan uitvoeren, of de werkzaamheden een te groot risico met zich mee dragen of directe aanleiding is voor schade aan eigendommen van het Opblaaspaleis, heeft het Opblaaspaleis het recht om de werkzaamheden vroegtijdig te staken. Huurder zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor alle veroorzaakte en hieruit voortvloeiende al dan niet gerechtelijke kosten.
 23. Eigen risico: Huurder of diens gasten nemen op eigen risico deel aan de activiteiten welke georganiseerd of gecontracteerd zijn door het Opblaaspaleis. Huurder dient dit zelf kenbaar te maken bij zijn/haar gasten. Voor schade, in welke vorm dan ook, is het Opblaaspaleis nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of iets van dien aard.
 24. Weersomstandigheden: Wanneer de medewerkers door weersomstandigheden hun werkzaamheden onvoldoende kunnen verrichten is het Opblaaspaleis gemachtigd hun werkzaamheden te beëindigen zonder enige consequentie voor verdere op het contract overeengekomen afspraken.
 25. Onvoorziene omstandigheden: In het geval van onvoorziene omstandigheden (bv. tijdswijziging of andere contractwijzigingen) dienen huurder en het Opblaaspaleis elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 26. Overmacht: Bij politieverbod, verbod of maatregelen door de overheid, alsmede bij alle andere gevallen van overmacht, welke het Opblaaspaleis verhinderen om hetgeen in het contract omschreven uit te doen voeren, is het Opblaaspaleis gerechtigd de gehele onderhavige overeenkomst zonder rechterlijke machtiging of tussenkomst als vervallen beschouwen. In bovengenoemde gevallen hebben betrokkenen geen recht op schadevergoeding.
 27. Annulering: Bij annulering van de overeenkomst door huurder wordt deze met de volgende annuleringskosten belast: bij annulering in het algemeen (meer dan zeven dagen voor aanvang van evenement of activiteiten) treed een vergoeding van 75% in werking van het factuurbedrag (berekend met kilometervergoeding, personeelskosten en btw). Bij het annuleren van het contract, zeven of minder dagen voor de aanvangsdatum tot op de dag van aanvang zelf, bedraagt 100% van het factuurbedrag. Deze voorwaarde komt overeen met artikel 12 en is bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 28. Binding: Overeenkomst tussen huurder en het Opblaaspaleis is alleen geldig als zowel huurder als het Opblaaspaleis akkoord hebben gegeven, schriftelijk dan wel via e-mail contact.
 29. Ingeval van beschadiging aan het verhuurde, is huurder aansprakelijk voor de daarmee verband houdende schade (waaronder bedrijfsschade) al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet.
 30. Het Opblaaspaleis is enkel aansprakelijk voor door de huurder geleden schade aan personen en andere zaken dan het verhuurde, voor zover deze schade is veroorzaakt door een gebrek in het verhuurde en het gevolg is van opzet of grove schuld van het Opblaaspaleis of van door hen ingeschakelde hulppersonen. Deze bepaling geldt slechts voor zover het Opblaaspaleis een overeenkomst heeft gesloten met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.
 31. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld en behoudens het hierboven bepaalde, is het Opblaaspaleis niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel aan de zijde van huurder als bij derden. De huurder vrijwaart het Opblaaspaleis ter zake van eventuele vorderingen van derden.
 32. Indien het Opblaaspaleis ingevolge het voorgaande gehouden is de schade die de huurder lijdt, te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. Voor andere dan de in voorgaand artikelen bedoelde schaden die de huurder mocht lijden, is het Opblaaspaleis nimmer aansprakelijk. Deze beperking geldt niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Opblaaspaleis of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 33. De rechtsvordering tot schadevergoeding van de huurder jegens het Opblaaspaleis ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van een jaar, nadat de huurder bekend is geraakt met de schade of daarmee bekend geraakt had kunnen zijn.
 34. In geval van overmacht is het Opblaaspaleis bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
 35. Met overmacht wordt bedoeld elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer kan worden verlangd waaronder begrepen onder andere het niet voldoen door leveranciers van het Opblaaspaleis aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, wateroverlast, staking, werkonderbrekingen, weersomstandigheden, import- of handelsverboden, uitsluiting en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken.
 36. Indien zich weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het materiaal dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, kan het Opblaaspaleis het gebruik van het verhuurde stilleggen. Indien hierdoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet op het juiste tijdstip plaats heeft gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan het Opblaaspaleis nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door huurder geleden schade.
 37. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is het Opblaaspaleis bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst in onvoltooide staat te ontbinden, indien de huurder:
  1. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
  2. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
  3. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor het Opblaaspaleis voorzienbaar is dat de huurder daarin zal tekortschieten.
 38. Ontbinding en opschorting geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat het Opblaaspaleis gehouden is tot enige schadevergoeding.
 39. Alle vorderingen die het Opblaaspaleis in deze gevallen op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
 40. Indien een of meer bepalingen uit de tussen het Opblaaspaleis en de wederpartij gesloten overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 41. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 42. Elk geschil tussen het Opblaaspaleis en de huurder zal door de Rechtbank dan wel de Kantonrechter in de plaats of het arrondissement/kanton waarin het Opblaaspaleis is gevestigd worden beslecht. Dit artikel geldt niet in het geval de huurder natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de betekenis van boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.